Web of Make Believe Death, Lies and the Internet มายาดิจิทัล ความตาย การหลอกลวง และอินเทอร์เน็ต ซับไทย

การกบฏ. การฉ้อโกง. ความรุนแรง. ฆาตกรรม สิ่งที่เริ่มต้นจากระบบเสมือนสามารถเป็นจริงได้เร็วเกินไป และเมื่อเว็บมีอยู่ทั่วโลก ผลที่ตามมาก็จะตามมาด้วย

7.8

5 vote